ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT


A szabályzat célja

Jelen szabályzat Szabó Bence Fotográfus  (Szabó Bence egyéni vállalkozó) a továbbiakban:  Szabó Bence, mint Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi  és  adatkezelési  szabályokat rögzíti, az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban:  Info.tv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az  ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Tanács és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: GDPR) meghatározottak alapján.

A szabályzat célja, hogy Szabó Bence Fotográfus szolgáltatásának igénybevétele, a Szabó Bence Fotográfus által kezelt személyes adatok keletkezése, gépi feldolgozása, kezelése és felhasználása során  biztosított  legyen  a  természetes személyek  személyhez  fűződő jogainak védelme, valamint az információs önrendelkezési jogok érvényesítésének lehetősége.


Értelmező rendelkezések

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Biometrikus adat: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, mint például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.


Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítása útján valamely más harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő továbbítása.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz.

Adatkezelés és adatfeldolgozás

Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személy: jelen szabályzat szerinti adatkezelésre és adatfeldolgozásra a Szabó Bence Fotográfus (Szabó Bence egyéni vállalkozó, 3950 Sárospatak, Comenius u. 24. II./I., adószám: 67821112-1-51, telefon: (+36) 30/948-9880, email: szabobence0325@gmail.com), valamint az egyéni vállalkozó munkavállalói jogosultak.

A Szabó Bence Fotográfus kizárólag a GDPR, valamint az adatvédelemre vonatkozó hazai jogszabályok előírásaival összhangban, meghatározott célból, megfelelő jogalap fennállása esetén kezeli természetes személyek adatait. A konkrét adatkezelés ideje, módja és mértéke minden esetben a fentiek alapján kerül meghatározásra.

Az adatkezelés jogalapja: a Szabó Bence Fotográfus adatkezelése az érintett személyek önkéntes, befolyásmentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján történik.  Az érintett hozzájárulása az adatkezelés bármely szakaszában visszavonható.

A Szabó Bence Fotográfus a személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag a létrejövő megrendelés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében, illetve az írásbeli hozzájáruló nyilatkozat tartalmának megfelelően kezeli.

A Szabó Bence Fotográfus számítástechnikai rendszerei és adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a tárhelyszolgáltatója által működtetett szervereken találhatók.

A kezelt adatok köre: megrendelő neve, számlázási címe, email címe, telefonszáma, adószáma (adott esetben), valamint a megrendelés tárgya szerinti, kizárólag a Szabó Bence Fotográfus képviselője által készített fotó(kép)anyag.

Szabó Bence Fotográfus a részére átadott személyes  adatokat  nem  ellenőrzi.  A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely ügyfél e-mail  címének megadásakor  egyben  felelősséget  vállal  azért,  hogy  a  megadott  e-mail  címről  kizárólag ő vesz igénybe  szolgáltatást. 

Adattovábbítás egyéb adatkezelők számára: a Szabó Bence Fotográfus kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

Az adatkezelés időtartama: az érintett és az adatkezelő között fennálló ügyfélkapcsolat időtartamáig, illetve szerződéskötés esetén a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig, a számlakiállításhoz szükséges személyes adatokat (név, lakóhely/székhely címe) az adózási és számviteli jogszabályok által előírt iratmegőrzési határidő lejártáig. Az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén a törlés időpontja a hozzájárulás visszavonásáról szóló nyilatkozat beérkezését követő 3. munkanap.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek: az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél:
tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését,
személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását,
az Infotv.-ben meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. rendelkezései fejezetei tartalmazzák.


Egyéb rendelkezések

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Szabó Bence Fotográfus a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Szabó Bence Fotográfus kötelezi magát,  hogy  gondoskodik  az  adatok  biztonságáról,  megteszi  továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek  legyenek,  illetőleg  mindent  megtesz  annak  érdekében,  hogy  megakadályozza  azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden  olyan  harmadik  felet,  akiknek  az  adatokat  esetlegesen  továbbítja  vagy  átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Szerzői jogok: a Szabó Bence Fotográfus honlapján, Facebook oldalán található összes információ, fotó, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete Szabó Bence egyéni vállalkozó (3950 Sárospatak, Comenius u. 24. II./I.) kizárólagos tulajdonát képezi, amely szerzői jogvédelem alatt áll. Ezek felhasználása, a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után. Az oldal bármely elemének felhasználásához Szabó Bence egyéni vállalkozó (3950 Sárospatak, Comenius u. 24. II./I.) előzetes írásbeli engedélye szükséges.
Back to Top